projecteuler.net

Largest palindrome product

Problem 4 Published on Friday, 5th October 2001, 06:00 pm; Solved by 712990;
Difficulty rating: 5%

Một số palindrome là số đảo ngược lại bằng số ban đầu. Số palindrome lớn nhất được tạo bởi tích của 2 số có 2 chữ số là 9009 = 91 * 99.

Find the largest palindrome made from the product of two 3-digit numbers.