projecteuler.net

Truncatable primes

Problem 37 Published on Friday, 5th October 2001, 06:00 pm; Solved by 712990;
Difficulty rating: 5%

Số 3797 có một phần tử thú vị. Bản thân là số nguyên tố, nó có thể liên tục bỏ đi các chữ số từ trái sang phải, và vẫn là số nguyên tố ở mỗi giai đoạn: 3797, 797, 97, và 7.Tương tự, chúng ta có thể làm như thế từ phải sang trái: 3797, 379, 37, và 3. Số nguyên tố trunaticable là có thể làm như 1 trong 2 trường hợp trên

Tìm tổng của mười một số nguyên tố trunaticable từ trái sang phải và phải sang trái.

Chú ý: 2, 3, 5, và 7 không được coi là nguyên tố trunaticable.