projecteuler.net

Double-base palindromes

Problem 36 Published on Friday, 5th October 2001, 06:00 pm; Solved by 712990;
Difficulty rating: 5%

Số thập phân, 585 = 10010010012 (nhị phân), là palindromic(là số đảo ngược lại bằng số ban đầu) ở cả hai.

Tìm tổng của các số, nhỏ hơn một triệu, mà là palindromic ở cả thập phân và nhị phân.

(Xin lưu ý rằng số palindromic, ở cả hai cơ sở, có thể không bao gồm các số 0 ở trên).