projecteuler.net

Digit factorials

Problem 34 Published on Friday, 5th October 2001, 06:00 pm; Solved by 712990;
Difficulty rating: 5%

145 là một số kì lạ , như 1! + 4! + 5! = 1 + 24 + 120 = 145.

Tìm tổng của các số có tổng giai thừa của các chữ số bằng chính nó.

Chú ý: như 1! = 1 and 2! = 2 không phải tổng nên chúng không nằm trong tổng trên.