projecteuler.net

Digit cancelling fractions

Problem 33 Published on Friday, 5th October 2001, 06:00 pm; Solved by 712990;
Difficulty rating: 5%

Phân số 49/98 là 1 phân số kì lạ, nếu là một người kém toán trong nỗ lực đơn giản hóa nó có thể tin rằng49/98 = 4/8, là đúng, thu được bằng cách bỏ những số 9.

Chúng ta sẽ xem xét các phân số như, 30/50 = 3/5, là 1 ví dụ bình thường.

Có tất cả 4 tất cả 4 ví dụ không bình thường của loại phân số này, và nhỏ hơn 1, và chứa 2 chữ số ở tử và mẫu số.

Nếu tổng của các phân số ấy được đưa ra theo thuật ngữ phổ biến thấp nhất, hãy tìm gía trị của mẫu số.