projecteuler.net

Factorial digit sum

Problem 20 Published on Friday, 5th October 2001, 06:00 pm; Solved by 712990;
Difficulty rating: 5%

n! có nghĩa là n × (n − 1) × ... × 3 × 2 × 1

Ví dụ, 10! = 10 × 9 × ... × 3 × 2 × 1 = 3628800,
và tổng của những chữ số của số 10! là 3 + 6 + 2 + 8 + 8 + 0 + 0 = 27.

Tìm tổng của các chữ số trong số 100!