projecteuler.net

Summation of primes

Problem 10 Published on Friday, 5th October 2001, 06:00 pm; Solved by 712990;
Difficulty rating: 5%

Tổng của các số nguyên tố dưới 10 là 2 + 3 + 5 + 7 = 17.

Tìm tổng của tất cả số nguyên tố dưới 2 triệu.