projecteuler.net

Multiples of 3 and 5

Problem 1 Published on Friday, 5th October 2001, 06:00 pm; Solved by 712990;
Difficulty rating: 5%

Nếu chúng ta liệt kê các số nhỏ hơn 10 chia hết cho 3 hoặc 5, chúng ta có 3, 5, 6, 9. Tổng của các số đó là 23.

Hãy tìm tổng của các số chia hết cho 3 hoặc 5 dưới 1000.