VietsubPE

Đề bài giải toán lập trình trên https://projecteuler.net/ bằng tiếng Việt

VietsubPE

Sau khi mình giải xong 50 bài Project Euler, mình có nhớ ra tin nhắn của một người anh trên PYMI Slack(link tham gia invite.pymi.vn) nói rằng anh ý gặp khó khăn trong vấn đề hiểu được đề bài. Do đó, mình đã dịch một số bài trên Project Euler để giúp các bạn dễ hiểu đề hơn

Giới thiệu về Project Euler:

  • Project Euler là một trang web dành riêng cho những vấn đề về toán học để giải bằng phương pháp lập trình. Dự án này thu hút rất nhiều người bao gồm cả người lớn và học sinh sinh viên quan tâm đến toán học và lập trình máy tính
  • Tất cả vấn đề trên Project Euler đều được thiết kế theo quy tắc ‘one-minute’ có nghĩa là bạn có thể mất nhiều giờ hay nhiều ngày để tạo ra một thuật toán thành công nhưng việc thu được kết quả trên cả một máy tính yếu trong thời gian sẽ ít hơn một phút nếu thuật toán của bạn đủ tốt. Nếu thời gian thu được kết quả lớn hơn một phút, cũng không sao cả ra kết quả đúng là mừng rồi. Nhưng mình khuyên bạn nên xem lại chương trình để xem lại thuật toán của mình, hay thay đổi cách tiếp cận vấn đề.
  • À hãy nhớ rằng khi bạn giải xong một bài, trang web sẽ mở cho bạn 1 đường link dẫn đến 1 chủ để của vấn đề đó, ở đó những người đã giải bài đã sẽ đưa cách giải của mình nên để thảo luận do đó bạn có thể tham khảo, học hỏi từ đấy. Hoặc bạn có thể vào PYMI Slack kênh #algorithm, mình và mọi người trong kênh sẽ giải đáp cho bạn(nếu bạn muốn hardcore Python thì vào #pyomg nhé)
  • Điều cuối cùng mình muốn nói là để giải được 50 bài trên Project Euler thì mình đã được trả cái màn hình này incorrect scr

không dưới 300 lần đâu nên đừng sợ sai vì nó là một phần cuộc sống, chỉ sợ không rút ra được gì từ cái sai thôi =)))

Mục lục:

ID Title Solved By
1 Multiples of 3 and 5 754555
2 Even Fibonacci numbers 606304
3 Largest prime factor 434136
4 Largest palindrome product 386436
5 Smallest multiple 394821
6 Sum square difference 397160
7 10001st prime 339965
8 Largest product in a series 287137
9 Special Pythagorean triplet 290040
10 Summation of primes 266086
11 Largest product in a grid 192892
12 Highly divisible triangular number 180264
13 Large sum 185911
14 Longest Collatz sequence 185420
15 Lattice paths 153403
16 Power digit sum 187609
17 Number letter counts 124778
18 Maximum path sum I 119966
19 Counting Sundays 111459
20 Factorial digit sum 164426
21 Amicable numbers 120282
22 Names scores 111087
23 Non-abundant sums 85358
24 Lexicographic permutations 94909
25 1000-digit Fibonacci number 128376
26 Reciprocal cycles 68839
27 Quadratic primes 71938
28 Number spiral diagonals 90518
29 Distinct powers 86486
30 Digit fifth powers 90606
31 Coin sums 69339
32 Pandigital products 58452
33 Digit cancelling fractions 59161
34 Digit factorials 77885
35 Circular primes 70250
36 Double-base palindromes 74028
37 Truncatable primes 60764
38 Pandigital multiples 51762
39 Integer right triangles 60244
40 Champernowne's constant 66355

Updating ….